News

Thailand Food Show 2018
งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรม ทั้งในเรื่องอาหาร การบริการ การตลาด การออกแบบ และเทคโนโลยีความรู้ต่างๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจร้านอาหารและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินธุรกิจ HORECA โดยกูรูและเจ้าของธุรกิจตัวจริง
25/10/2561 11:03